Om stiftelsen

Stiftelsens ändamål

Att uppmärksamma och när så är motiverat även belöna enskilda personer, grupper av personer och organisationer som gör viktiga och värdefulla insatser i den anda och inriktning som förbundet Aktion Skåne-Miljö arbetade efter under åren 1971 – 2011. Speciellt ska insatser vad avser undervisning, utbildning, forskning och opinionsbildning beaktas. Uppmärksamheten ska ske vid en ceremoni varvid ett diplom, förtjänsttecken eller motsvarande offentligt överlämnas till den eller de som utsetts.

Stiftelsens historik

Förbundet Aktion Skåne-Miljö bildades år 1971 för att bevara det skånska jordbrukslandskapet för hållbar livsmedelsproduktion och förhindra onödig exploatering.

Förbundet beslutade på dess sista årsmöte den 3 juni 2012 att ombilda förbundet till en stiftelse och att förbundets alla tillgångar skulle överföras till stiftelsen. Inför årsmötet hade förbundets förtroenderåd förberett övergången och bl.a. utarbetat ett stiftelseförordnande och stadgar för stiftelsen. På årsmötet valdes också ledamöter och ersättare i stiftelsens styrelse.

Förbundets arkiv förvaras hos Skånes Arkivförbund i Lund, e-post: info@skanearkiv.se.

Stiftelsen konstituerade sig vid styrelsemöten den 12 december 2012 och den 16 februari 2020.